Menu

Επισκευή iPhone 4

ΕπισκευήiPhone4-επισκευήκινητώντηλεφώνωνiphone4-επισκευήsmartphoneiPhone4.

Διαθέτουμεπλήρηγκάμαανταλλακτικώνγιαiphone4καιέμπειροεξειδικευμένοπροσωπικόώστεναείμαστεσεθέσηνααποκαταστήσουμεοποιαδήποτεβλάβηκαιανπαρουσιαστείστοiphone4κινητόσαςτηλέφωνο,άμεσαυπεύθυνακαιμετοχαμηλότεροκόστοςτηςαγοράς.

Ταανταλλακτικάπουχρησιμοποιούμεσεόλεςτιςεπισκευέςμαςσεκινητάτηλέφωναiphone4,είναιανταλλακτικάOEM(OriginalEquipmentManufacturer)ταοποίαείναικαιταπιοαξιόπισταανταλλακτικάταοποίαεγγυώνταιτηνάριστηλειτουργίατηςσυσκευήςσας.

ΑναλαμβάνουμεόλεςτιςεργασίεςεπισκευήςiPhone4καιπαραθέτουμεενδεικτικά*κατωτέρωορισμένεςαπόαυτές:

Συνήθειςαιτίες:

Οισυνήθειςαιτίεςπουμπορούνναεπιφέρουντηνεπισκευή-αντικατάστασητηςοθόνης(lcd)καιστοεξωτερικότζαμάκιαφής(touchscreen)σεiphone4είναιοιεξής:

•Τοσπάσιμοήράγισματηςοθόνης(lcd)απόοποιαδήποτεαιτία.

•Σπάσιμοήράγισματηςοθόνηςαφής(touchscreen).

•Ηοθόνηαφής(touchscreen)ναμηναποκρίνετεσωστάστιςεντολέςσας.

•Εφαρμογέςπουανοίγουνκαικλείνουναυθαίρετα.

•Διάσπαρταμαύραστίγματαστηνοθόνηήπαράλληλεςγραμμές.

•Χαμηλήφωτεινότητατηςοθόνηςήακόμακαιλευκήοθόνη.

•Εμφάνισηκηλίδωννερούαπόυγρασία.

Αντιμετώπισητηςβλάβης:

Ανλοιπόνδείτεορισμένεςαπότιςπαραπάνωενδείξειςστηνοθόνητουκινητούσαςοιοποίεςδυσχεραίνουνήκαταστούνμέχριαδύνατητηνλειτουργίατου,ημόνηαποτελεσματικήλύσηείναιηαντικατάστασητηςοθόνης.

Θαπρέπειναφέρετετηνσυσκευήσαςστοεργαστήριομας,ήναμαςτηνστείλετεμεοποιαδήποτεεταιρίαcourierτηςεπιλογήςσας,ήεπωφεληθείτετωνπρονομιακώντιμώνπουμπορούμενασαςπροσφέρουμεμετηνδικήμαςσυνεργαζόμενηεταιρίαταχυμεταφορώνACS.

Μετάτηνπαραλαβήτηςσυσκευήσας,θαπραγματοποιηθείοαπαραίτητοςτεχνικόςέλεγχοςκαιθασαςενημερώσουμεγιατοκόστοςκαιτονχρόνοπουθαχρειαστείγιατηνολοκλήρωσητηςεπισκευήςκαιεφόσονπάρουμετηνσυγκατάθεσήσας,θαπροχωρήσουμεστηναντικατάστασητηςοθόνηςκαιστοεξωτερικότζαμάκιαφήςτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου.

Ταανταλλακτικάπουχρησιμοποιούμεστηναντικατάστασηοθόνης(lcd)καιστοεξωτερικότζαμάκιαφής(touchscreen)σεiphone4,είναικαινούργιαανταλλακτικάOEM(OriginalEquipmentManufacturer)ταοποίαείναικαιταπιοαξιόπιστακαιτακαλύτεραποιοτικάανταλλακτικάπουυπάρχουνστηναγορά.

Σημείωση:

ΘαπρέπεινασημειώσουμεότιστοiPhone4ηοθόνη(LCD)καιτοεξωτερικότζαμάκιαφής(touchscreen)είναιενωμέναμεταξύτουςώστενααποτελούνέναενιαίοκομμάτιχωρίςναείναιεφικτόςοδιαχωρισμόςμεταξύτους.Επομένωςανυποστείβλάβηοποιοδήποτεαπόταδύοπαραπάνωμέρηθαπρέπεινααντικατασταθούνκαιταδύοωςενιαίοκομμάτι-ανταλλακτικό.

Συνήθηςαιτία:

Ησυνήθηςαιτίαπουεπιφέρειτηνμηλειτουργίατουκουμπιούαφετηρίας(homebutton)σεiPhone4είναιηεξής:

•Ηκακήλειτουργίατηςκαλωδιοταινίαςπάνωστηνοποίασυνδέεταιτοκουμπίαφετηρίας(homebutton),λόγωπτώσης,κακήςχρήσης,υγρασίας,σκόνηςκτλ...

Αντιμετώπισητηςβλάβης:

ΘαπρέπειναφέρετετοiPhone4κινητόσαςτηλέφωνοστοεργαστήριομας,ήναμαςτοστείλετεμεοποιαδήποτεεταιρίαcourierτηςεπιλογήςσας,ήεπωφεληθείτετωνπρονομιακώντιμώνπουμπορούμενασαςπροσφέρουμεμετηνδικήμαςσυνεργαζόμενηεταιρίαταχυμεταφορώνACS.

Μετάτηνπαραλαβήτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου,θαπραγματοποιηθείοαπαραίτητοςτεχνικόςέλεγχοςκαιθασαςενημερώσουμεγιατοκόστοςκαιτονχρόνοπουθαχρειαστείγιατηνολοκλήρωσητηςεπισκευήςκαιεφόσονπάρουμετηνσυγκατάθεσήσας,θαπροχωρήσουμεστηναντικατάστασητηςκαλωδιοταινίαςπάνωστηνοποίασυνδέεταιτοκουμπίαφετηρίας(homebutton)τουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου.

Ταανταλλακτικάπουχρησιμοποιούμεσεόλεςτιςεπισκευέςκινητώντηλεφώνωνiphone4,είναικαινούργιαανταλλακτικάOEM(OriginalEquipmentManufacturer)ταοποίαείναικαιταπιοαξιόπιστακαιτακαλύτεραποιοτικάανταλλακτικάπουυπάρχουνστηναγορά.

Εάντοκλείστροτηςκάμεραςτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου,είναισπασμένοήραϊσμένο.Οιφωτογραφίεςπουβγάζετεείναιπολύθολέςήηκάμεραδενλειτουργείκαθόλου.Τότετοπιθανότεροείναιναχρειάζεταιεπισκευή-αντικατάστασητηςπίσωκάμεραςτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου.

Αντιμετώπισητηςβλάβης:

ΘαπρέπειναφέρετετοiPhone4κινητόσαςτηλέφωνοστοεργαστήριομας,ήναμαςτοστείλετεμεοποιαδήποτεεταιρίαcourierτηςεπιλογήςσας,ήεπωφεληθείτετωνπρονομιακώντιμώνπουμπορούμενασαςπροσφέρουμεμετηνδικήμαςσυνεργαζόμενηεταιρίαταχυμεταφορώνACS.

Μετάτηνπαραλαβήτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου,θαπραγματοποιηθείοαπαραίτητοςτεχνικόςέλεγχοςκαιθασαςενημερώσουμεγιατοκόστοςκαιτονχρόνοπουθαχρειαστείγιατηνολοκλήρωσητηςεπισκευήςκαιεφόσονπάρουμετηνσυγκατάθεσήσας,θαπροχωρήσουμεστηνεπισκευή-αντικατάστασητουανταλλακτικούτηςπίσωκάμεραςτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου.

Ταανταλλακτικάπουχρησιμοποιούμεσεόλεςτιςεπισκευέςκινητώντηλεφώνωνiphone4,είναικαινούργιαανταλλακτικάOEM(OriginalEquipmentManufacturer)ταοποίαείναικαιταπιοαξιόπιστακαιτακαλύτεραποιοτικάανταλλακτικάπουυπάρχουνστηναγορά.

Εάνημπροστινήκάμερατουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου,έχειράγισμαήγρατζουνιές,εάνοιβιντεοκλήσειςσαςείναιθολέςήδενμπορείτεναπραγματοποιήσετεκαθόλουβιντεοκλήσειςήηκάμεραδενλειτουργείκαθόλου,τότετοπιοπιθανόείναιναχρειάζεταιναπραγματοποιηθείεπισκευή-αντικατάστασητηςμπροστινήςκάμεραςτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου.

Αντιμετώπισητηςβλάβης:

ΘαπρέπειναφέρετετοiPhone4κινητόσαςτηλέφωνοστοεργαστήριομας,ήναμαςτοστείλετεμεοποιαδήποτεεταιρίαcourierτηςεπιλογήςσας,ήεπωφεληθείτετωνπρονομιακώντιμώνπουμπορούμενασαςπροσφέρουμεμετηνδικήμαςσυνεργαζόμενηεταιρίαταχυμεταφορώνACS.

Μετάτηνπαραλαβήτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου,θαπραγματοποιηθείοαπαραίτητοςτεχνικόςέλεγχοςκαιθασαςενημερώσουμεγιατοκόστοςκαιτονχρόνοπουθαχρειαστείγιατηνολοκλήρωσητηςεπισκευήςκαιεφόσονπάρουμετηνσυγκατάθεσήσας,θαπροχωρήσουμεστηνεπισκευή-αντικατάστασητηςμπροστινήςκάμεραςτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου.

Ταανταλλακτικάπουχρησιμοποιούμεσεόλεςτιςεπισκευέςκινητώντηλεφώνωνiphone4,είναικαινούργιαανταλλακτικάOEM(OriginalEquipmentManufacturer)ταοποίαείναικαιταπιοαξιόπιστακαιτακαλύτεραποιοτικάανταλλακτικάπουυπάρχουνστηναγορά.

Ανέχεισημάδια,σπάσιμοήγρατζουνιέςοποιοδήποτεσημείοτηςπίσωόψηςτουiPhone4σας,απόπέσιμοήοποιαδήποτεάλληαιτία,τότετοπιθανότεροείναιότιχρειάζεταιναπραγματοποιηθείαντικατάστασητηςμεκαινούργια.

Αντιμετώπισητηςβλάβης:

ΘαπρέπειναφέρετετοiPhone4κινητόσαςτηλέφωνοστοεργαστήριομας,ήναμαςτοστείλετεμεοποιαδήποτεεταιρίαcourierτηςεπιλογήςσας,ήεπωφεληθείτετωνπρονομιακώντιμώνπουμπορούμενασαςπροσφέρουμεμετηνδικήμαςσυνεργαζόμενηεταιρίαταχυμεταφορώνACS.

Μετάτηνπαραλαβήτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου,θαπραγματοποιηθείοαπαραίτητοςτεχνικόςέλεγχοςκαιθασαςενημερώσουμεγιατοκόστοςκαιτονχρόνοπουθαχρειαστείγιατηνολοκλήρωσητηςεπισκευήςκαιεφόσονπάρουμετηνσυγκατάθεσήσας,θαπροχωρήσουμεστηνεπισκευή-αντικατάστασητηςπίσωόψηςτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου.

Ταανταλλακτικάπουχρησιμοποιούμεσεόλεςτιςεπισκευέςκινητώντηλεφώνωνiphone4,είναικαινούργιαανταλλακτικάOEM(OriginalEquipmentManufacturer)ταοποίαείναικαιταπιοαξιόπιστακαιτακαλύτεραποιοτικάανταλλακτικάπουυπάρχουνστηναγορά.

Οισυνήθειςαιτίεςπουεπιφέρουντηνμηλειτουργίατωνακουστικών-handsfreeσεiPhone4είναιοιεξής:

•Ηκακήλειτουργίατουjackcableπάνωστονοποίοσυνδέονταιταακουστικά-handsfree,λόγωπτώσης,κακήςχρήσης,υγρασίας,σκόνηςκτλ...

Αντιμετώπισητηςβλάβης:

ΘαπρέπειναφέρετετοiPhone4κινητόσαςτηλέφωνοστοεργαστήριομας,ήναμαςτοστείλετεμεοποιαδήποτεεταιρίαcourierτηςεπιλογήςσας,ήεπωφεληθείτετωνπρονομιακώντιμώνπουμπορούμενασαςπροσφέρουμεμετηνδικήμαςσυνεργαζόμενηεταιρίαταχυμεταφορώνACS.

Μετάτηνπαραλαβήτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου,θαπραγματοποιηθείοαπαραίτητοςτεχνικόςέλεγχοςκαιθασαςενημερώσουμεγιατοκόστοςκαιτονχρόνοπουθαχρειαστείγιατηνολοκλήρωσητηςεπισκευήςκαιεφόσονπάρουμετηνσυγκατάθεσήσας,θαπροχωρήσουμεστηνεπισκευή-αντικατάστασητουjackcableτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου.

Ταανταλλακτικάπουχρησιμοποιούμεσεόλεςτιςεπισκευέςκινητώντηλεφώνωνiphone4,είναικαινούργιαανταλλακτικάOEM(OriginalEquipmentManufacturer)ταοποίαείναικαιταπιοαξιόπιστακαιτακαλύτεραποιοτικάανταλλακτικάπουυπάρχουνστηναγορά.

Συνήθειςαιτίες:

Οισυνήθειςαιτίεςπουεπιφέρουντηνμηλειτουργίατουδιακόπτηon/off(κουμπιούενεργοποίησηςκαιαπενεργοποίησης)σεiPhone4είναιοιεξής:

•Ηκακήλειτουργίατηςκαλωδιοταινίαςπάνωστηνοποίασυνδέεταιοδιακόπτηςon/off,λόγωπτώσης,κακήςχρήσης,υγρασίας,σκόνηςκτλ...

Αντιμετώπισητηςβλάβης:

ΘαπρέπειναφέρετετοiPhone4κινητόσαςτηλέφωνοστοεργαστήριομας,ήναμαςτοστείλετεμεοποιαδήποτεεταιρίαcourierτηςεπιλογήςσας,ήεπωφεληθείτετωνπρονομιακώντιμώνπουμπορούμενασαςπροσφέρουμεμετηνδικήμαςσυνεργαζόμενηεταιρίαταχυμεταφορώνACS.

Μετάτηνπαραλαβήτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου,θαπραγματοποιηθείοαπαραίτητοςτεχνικόςέλεγχοςκαιθασαςενημερώσουμεγιατοκόστοςκαιτονχρόνοπουθαχρειαστείγιατηνολοκλήρωσητηςεπισκευήςκαιεφόσονπάρουμετηνσυγκατάθεσήσας,θαπροχωρήσουμεστηναντικατάστασητηςκαλωδιοταινίαςπάνωστηνοποίασυνδέεταιοδιακόπτηςon/off(διακόπτηςενεργοποίησηςκαιαπενεργοποίησης)τουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου.

Ταανταλλακτικάπουχρησιμοποιούμεσεόλεςτιςεπισκευέςκινητώντηλεφώνωνiphone4,είναικαινούργιαανταλλακτικάOEM(OriginalEquipmentManufacturer)ταοποίαείναικαιταπιοαξιόπιστακαιτακαλύτεραποιοτικάανταλλακτικάπουυπάρχουνστηναγορά.

Συνήθηςαιτία:

ΟισυνήθηςαιτίαπουεπιφέρειτημηλειτουργίατωνδιακοπτώνέντασηςκαισίγασηςσεiPhone4είναιηεξής:

•Ηκακήλειτουργίατηςκαλωδιοταινίαςπάνωστηνοποίασυνδέονταιοιδιακόπτεςέντασηςκαισίγασης,λόγωπτώσης,κακήςχρήσης,υγρασίας,σκόνηςκτλ...

Αντιμετώπισητηςβλάβης:

ΘαπρέπειναφέρετετοiPhone4κινητόσαςτηλέφωνοστοεργαστήριομας,ήναμαςτοστείλετεμεοποιαδήποτεεταιρίαcourierτηςεπιλογήςσας,ήεπωφεληθείτετωνπρονομιακώντιμώνπουμπορούμενασαςπροσφέρουμεμετηνδικήμαςσυνεργαζόμενηεταιρίαταχυμεταφορώνACS.

ΜετάτηνπαραλαβήiPhone4σας,θαπραγματοποιηθείοαπαραίτητοςτεχνικόςέλεγχοςκαιθασαςενημερώσουμεγιατοκόστοςκαιτονχρόνοπουθαχρειαστείγιατηνολοκλήρωσητηςεπισκευήςκαιεφόσονπάρουμετηνσυγκατάθεσήσας,θαπροχωρήσουμεστηναντικατάστασητηςκαλωδιοταινίαςπάνωστηνοποίασυνδέονταιοιδιακόπτεςέντασηςκαισίγασηςτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου.

Ταανταλλακτικάπουχρησιμοποιούμεσεόλεςτιςεπισκευέςκινητώντηλεφώνωνiphone4,είναικαινούργιαανταλλακτικάOEM(OriginalEquipmentManufacturer)ταοποίαείναικαιταπιοαξιόπιστακαιτακαλύτεραποιοτικάανταλλακτικάπουυπάρχουνστηναγορά.

ΑντοηχείοτουκινητούσαςτηλέφωνουiPhone4,έχειχαμηλήέντασηήχουήκακήποιότηταήχου,τρίζειήκάνειπαρεμβολέςήακόμηλειτουργείμεδιακοπέςήκαθόλου,λόγωπτώσης,κακήςχρήσης,υγρασίας,σκόνηςκτλ..Τότετοπιοπιθανόνείναιτοηχείοτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνουχρειάζεταιεπισκευή-αντικατάσταση.

Αντιμετώπισητηςβλάβης:

ΘαπρέπειναφέρετετοiPhone4κινητόσαςτηλέφωνοστοεργαστήριομας,ήναμαςτοστείλετεμεοποιαδήποτεεταιρίαcourierτηςεπιλογήςσας,ήεπωφεληθείτετωνπρονομιακώντιμώνπουμπορούμενασαςπροσφέρουμεμετηνδικήμαςσυνεργαζόμενηεταιρίαταχυμεταφορώνACS.

Μετάτηνπαραλαβήτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου,θαπραγματοποιηθείοαπαραίτητοςτεχνικόςέλεγχοςκαιθασαςενημερώσουμεγιατοκόστοςκαιτονχρόνοπουθαχρειαστείγιατηνολοκλήρωσητηςεπισκευήςκαιεφόσονπάρουμετηνσυγκατάθεσήσας,θαπροχωρήσουμεστηναντικατάστασητουηχείουτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου.

Ταανταλλακτικάπουχρησιμοποιούμεσεόλεςτιςεπισκευέςκινητώντηλεφώνωνiphone4,είναικαινούργιαανταλλακτικάOEM(OriginalEquipmentManufacturer)ταοποίαείναικαιταπιοαξιόπιστακαιτακαλύτεραποιοτικάανταλλακτικάπουυπάρχουνστηναγορά.

Στηνπερίπτωσηπουέχειυποστείβλάβητομικρόφωνοήέχεισπάσει,καιότανμιλάτεδενμπορούνοιάλλοινασαςακούν,τότετοπιοπιθανόείναιναχρειάζεταιναγίνειεπισκευή-αντικατάστασητουμικροφώνουτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου.

Αντιμετώπισητηςβλάβης:

ΘαπρέπειναφέρετετοiPhone4κινητόσαςτηλέφωνοστοεργαστήριομας,ήναμαςτοστείλετεμεοποιαδήποτεεταιρίαcourierτηςεπιλογήςσας,ήεπωφεληθείτετωνπρονομιακώντιμώνπουμπορούμενασαςπροσφέρουμεμετηνδικήμαςσυνεργαζόμενηεταιρίαταχυμεταφορώνACS.

Μετάτηνπαραλαβήτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου,θαπραγματοποιηθείοαπαραίτητοςτεχνικόςέλεγχοςκαιθασαςενημερώσουμεγιατοκόστοςκαιτονχρόνοπουθαχρειαστείγιατηνολοκλήρωσητηςεπισκευήςκαιεφόσονπάρουμετηνσυγκατάθεσήσας,θαπροχωρήσουμεστηναντικατάστασητουμικροφώνουτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου.

Ταανταλλακτικάπουχρησιμοποιούμεσεόλεςτιςεπισκευέςκινητώντηλεφώνωνiphone4,είναικαινούργιαανταλλακτικάOEM(OriginalEquipmentManufacturer)ταοποίαείναικαιταπιοαξιόπιστακαιτακαλύτεραποιοτικάανταλλακτικάπουυπάρχουνστηναγορά.

Εάντοακουστικόσαςτρίζει,έχετεαπώλειασεέντασηήδενακούτεκαθόλουότανσαςμιλούνοιάλλοι,ήέχετεήχομεδιακοπέςτότετοπιοπιθανόείναιναχρειάζεταιναγίνειεπισκευή-αντικατάστασητουακουστικούτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου.

Αντιμετώπισητηςβλάβης:

ΘαπρέπειναφέρετετοiPhone4κινητόσαςτηλέφωνοστοεργαστήριομας,ήναμαςτοστείλετεμεοποιαδήποτεεταιρίαcourierτηςεπιλογήςσας,ήεπωφεληθείτετωνπρονομιακώντιμώνπουμπορούμενασαςπροσφέρουμεμετηνδικήμαςσυνεργαζόμενηεταιρίαταχυμεταφορώνACS.

Μετάτηνπαραλαβήτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου,θαπραγματοποιηθείοαπαραίτητοςτεχνικόςέλεγχοςκαιθασαςενημερώσουμεγιατοκόστοςκαιτονχρόνοπουθαχρειαστείγιατηνολοκλήρωσητηςεπισκευήςκαιεφόσονπάρουμετηνσυγκατάθεσήσας,θαπροχωρήσουμεστηναντικατάστασητουακουστικούτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου.

Ταανταλλακτικάπουχρησιμοποιούμεσεόλεςτιςεπισκευέςκινητώντηλεφώνωνiphone4,είναικαινούργιαανταλλακτικάOEM(OriginalEquipmentManufacturer)ταοποίαείναικαιταπιοαξιόπιστακαιτακαλύτεραποιοτικάανταλλακτικάπουυπάρχουνστηναγορά.

ΣτηνπερίπτωσηπουτοκινητόσαςτηλέφωνοiPhone4,παρουσιάζειαδυναμίαφόρτισηςήαδυναμίασύνδεσηςσταiTunesτότετοπιοπιθανόείναιναχρειάζεταιναγίνειεπισκευή-αντικατάστασητουεξαρτήματοςφόρτισηςκαισυγχρονισμού(dockconnector)τουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου.

Αντιμετώπισητηςβλάβης:

ΘαπρέπειναφέρετετοiPhone4κινητόσαςτηλέφωνοστοεργαστήριομας,ήναμαςτοστείλετεμεοποιαδήποτεεταιρίαcourierτηςεπιλογήςσας,ήεπωφεληθείτετωνπρονομιακώντιμώνπουμπορούμενασαςπροσφέρουμεμετηνδικήμαςσυνεργαζόμενηεταιρίαταχυμεταφορώνACS.

Μετάτηνπαραλαβήτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου,θαπραγματοποιηθείοαπαραίτητοςτεχνικόςέλεγχοςκαιθασαςενημερώσουμεγιατοκόστοςκαιτονχρόνοπουθαχρειαστείγιατηνολοκλήρωσητηςεπισκευήςκαιεφόσονπάρουμετηνσυγκατάθεσήσας,θαπροχωρήσουμεστηνεπισκευή-αντικατάστασητουεξαρτήματοςφόρτισηςκαισυγχρονισμού(dockconnector)τουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου.

Ταανταλλακτικάπουχρησιμοποιούμεσεόλεςτιςεπισκευέςκινητώντηλεφώνωνiphone4,είναικαινούργιαανταλλακτικάOEM(OriginalEquipmentManufacturer)ταοποίαείναικαιταπιοαξιόπιστακαιτακαλύτεραποιοτικάανταλλακτικάπουυπάρχουνστηναγορά.

Δενλειτουργείηδόνησητουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου,ότανλαμβάνεταικάποιομήνυμαήκάποιακλήσηόταναυτήβρίσκεταισεκατάστασησίγασης.Τότετοπιοπιθανόείναιναχρειάζεταιναγίνειεπισκευή-αντικατάστασητουvibrator(συστήματοςδόνησης-μοτέρδόνησης)τουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου.

Αντιμετώπισητηςβλάβης:

ΘαπρέπειναφέρετετοiPhone4κινητόσαςτηλέφωνοστοεργαστήριομας,ήναμαςτοστείλετεμεοποιαδήποτεεταιρίαcourierτηςεπιλογήςσας,ήεπωφεληθείτετωνπρονομιακώντιμώνπουμπορούμενασαςπροσφέρουμεμετηνδικήμαςσυνεργαζόμενηεταιρίαταχυμεταφορώνACS.

Μετάτηνπαραλαβήτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου,θαπραγματοποιηθείοαπαραίτητοςτεχνικόςέλεγχοςκαιθασαςενημερώσουμεγιατοκόστοςκαιτονχρόνοπουθαχρειαστείγιατηνολοκλήρωσητηςεπισκευήςκαιεφόσονπάρουμετηνσυγκατάθεσήσας,θαπροχωρήσουμεστηνεπισκευή-αντικατάστασητουσυστήματοςδόνησης-μοτέρδόνησης(vibrator)τουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου.

Ταανταλλακτικάπουχρησιμοποιούμεσεόλεςτιςεπισκευέςκινητώντηλεφώνωνiphone4,είναικαινούργιαανταλλακτικάOEM(OriginalEquipmentManufacturer)ταοποίαείναικαιταπιοαξιόπιστακαιτακαλύτεραποιοτικάανταλλακτικάπουυπάρχουνστηναγορά.

ΑνημπαταρίατουκινητούσαςτηλεφώνουiPhone4,δενδιαρκείπολύ,ήδενφορτίζεισωστάήέχειεπέλθεισεαυτήκαταστροφήλόγωελαττωματικούφορτιστήτότεθαπρέπειναγίνειαντικατάστασητηςμεάλληκαινούργια.

Αντιμετώπισητηςβλάβης:

ΘαπρέπειναφέρετετοiPhone4κινητόσαςτηλέφωνοστοεργαστήριομας,ήναμαςτοστείλετεμεοποιαδήποτεεταιρίαcourierτηςεπιλογήςσας,ήεπωφεληθείτετωνπρονομιακώντιμώνπουμπορούμενασαςπροσφέρουμεμετηνδικήμαςσυνεργαζόμενηεταιρίαταχυμεταφορώνACS.

Μετάτηνπαραλαβήτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου,θαπραγματοποιηθείοαπαραίτητοςτεχνικόςέλεγχοςκαιθασαςενημερώσουμεγιατοκόστοςκαιτονχρόνοπουθαχρειαστείγιατηναλλαγήτηςμπαταρίαςτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου.

Οιμπαταρίεςπουχρησιμοποιούμεστακινητάτηλέφωναiphone4,είναικαινούργιεςμπαταρίεςOEM(OriginalEquipmentManufacturer),οιοποίεςείναικαιοιπιοαξιόπιστεςκαιοικαλύτερεςποιοτικάμπαταρίεςπουυπάρχουνστηναγορά.

ΑνδενσυνδέεταιτοiPhone4σαςστοδιαδίκτυοήκόβεταιαναπάντεχαησύνδεσητουσεαυτότότετοπιοπιθανόείναιναμηνλειτουργείσωστάηκεραίαWiFiτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνουκαιναχρειάζεταιναγίνειηεπισκευή-αντικατάστασήτης.

Αντιμετώπισητηςβλάβης:

ΘαπρέπειναφέρετετοiPhone4κινητόσαςτηλέφωνοστοεργαστήριομας,ήναμαςτοστείλετεμεοποιαδήποτεεταιρίαcourierτηςεπιλογήςσας,ήεπωφεληθείτετωνπρονομιακώντιμώνπουμπορούμενασαςπροσφέρουμεμετηνδικήμαςσυνεργαζόμενηεταιρίαταχυμεταφορώνACS.

Μετάτηνπαραλαβήτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου,θαπραγματοποιηθείοαπαραίτητοςτεχνικόςέλεγχοςκαιθασαςενημερώσουμεγιατοκόστοςκαιτονχρόνοπουθαχρειαστείγιατηνολοκλήρωσητηςεπισκευήςκαιεφόσονπάρουμετηνσυγκατάθεσήσας,θαπροχωρήσουμεστηνεπισκευή-αντικατάστασητηςκεραίαςwifiτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου.

Ταανταλλακτικάπουχρησιμοποιούμεσεόλεςτιςεπισκευέςκινητώντηλεφώνωνiphone4,είναικαινούργιαανταλλακτικάOEM(OriginalEquipmentManufacturer)ταοποίαείναικαιταπιοαξιόπιστακαιτακαλύτεραποιοτικάανταλλακτικάπουυπάρχουνστηναγορά.

Δενμπορείτεναχρησιμοποιήσετετοδίκτυο3GκαιπρέπειναχρησιμοποιήσετετοδίκτυοWiFiγιαναέχετεπρόσβασηστοδιαδίκτυο.Τότετοπιοπιθανόείναιναμηνλειτουργείσωστάηκεραία3Gτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνουκαιναχρειάζεταιναγίνειηεπισκευή-αντικατάστασήτης.

Αντιμετώπισητηςβλάβης:

ΘαπρέπειναφέρετετοiPhone4κινητόσαςτηλέφωνοστοεργαστήριομας,ήναμαςτοστείλετεμεοποιαδήποτεεταιρίαcourierτηςεπιλογήςσας,ήεπωφεληθείτετωνπρονομιακώντιμώνπουμπορούμενασαςπροσφέρουμεμετηνδικήμαςσυνεργαζόμενηεταιρίαταχυμεταφορώνACS.

Μετάτηνπαραλαβήτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου,θαπραγματοποιηθείοαπαραίτητοςτεχνικόςέλεγχοςκαιθασαςενημερώσουμεγιατοκόστοςκαιτονχρόνοπουθαχρειαστείγιατηνολοκλήρωσητηςεπισκευήςκαιεφόσονπάρουμετηνσυγκατάθεσήσας,θαπροχωρήσουμεστηνεπισκευή-αντικατάστασητηςκεραίας3Gτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου.

Ταανταλλακτικάπουχρησιμοποιούμεσεόλεςτιςεπισκευέςκινητώντηλεφώνωνiphone4,είναικαινούργιαανταλλακτικάOEM(OriginalEquipmentManufacturer)ταοποίαείναικαιταπιοαξιόπιστακαιτακαλύτεραποιοτικάανταλλακτικάπουυπάρχουνστηναγορά.

ΑνπαρουσιάζεταιστηνοθόνητουiPhone4,τομήνυμαότιδενείναιτοποθετημένηηκάρταSIM,τότετοπιοπιθανόείναιναχρειάζεταιναγίνειεπισκευή-αντικατάστασητουSimCardReaderτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου.Ησυνήθηςαιτίααυτήςτηςβλάβηςείναιλόγωτηςσκληρήςχρήσηςπουέχειυποστείτοκινητόσαςήαπόκάποιοπέσιμοκτλ...

Αντιμετώπισητηςβλάβης:

ΘαπρέπειναφέρετετοiPhone4κινητόσαςτηλέφωνοστοεργαστήριομας,ήναμαςτοστείλετεμεοποιαδήποτεεταιρίαcourierτηςεπιλογήςσας,ήεπωφεληθείτετωνπρονομιακώντιμώνπουμπορούμενασαςπροσφέρουμεμετηνδικήμαςσυνεργαζόμενηεταιρίαταχυμεταφορώνACS.

Μετάτηνπαραλαβήτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου,θαπραγματοποιηθείοαπαραίτητοςτεχνικόςέλεγχοςκαιθασαςενημερώσουμεγιατοκόστοςκαιτονχρόνοπουθαχρειαστείγιατηνολοκλήρωσητηςεπισκευήςκαιεφόσονπάρουμετηνσυγκατάθεσήσας,θαπροχωρήσουμεστηνεπισκευή-αντικατάστασητουSimCardReaderτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου.

Ταανταλλακτικάπουχρησιμοποιούμεσεόλεςτιςεπισκευέςκινητώντηλεφώνωνiphone4,είναικαινούργιαανταλλακτικάOEM(OriginalEquipmentManufacturer)ταοποίαείναικαιταπιοαξιόπιστακαιτακαλύτεραποιοτικάανταλλακτικάπουυπάρχουνστηναγορά.

ΑνέχειφθαρείήγρατζουνιστείτοSimCardCaseκαιδενμπορείνατοποθετηθείσωστάηκάρταsimμεαποτέλεσμαναμηνμπορείναλειτουργήσειτοiPhone4σας,τότεθαπρέπειναγίνειεπισκευή-αντικατάστασητουSimCardCaseτουκινητούσαςτηλεφώνου.

Αντιμετώπισητηςβλάβης:

ΘαπρέπειναφέρετετοiPhone4κινητόσαςτηλέφωνοστοεργαστήριομας,ήναμαςτοστείλετεμεοποιαδήποτεεταιρίαcourierτηςεπιλογήςσας,ήεπωφεληθείτετωνπρονομιακώντιμώνπουμπορούμενασαςπροσφέρουμεμετηνδικήμαςσυνεργαζόμενηεταιρίαταχυμεταφορώνACS.

Μετάτηνπαραλαβήτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου,θαπραγματοποιηθείοαπαραίτητοςτεχνικόςέλεγχοςκαιθασαςενημερώσουμεγιατοκόστοςκαιτονχρόνοπουθαχρειαστείγιατηνολοκλήρωσητηςεπισκευήςκαιεφόσονπάρουμετηνσυγκατάθεσήσας,θαπροχωρήσουμεστηνεπισκευή-αντικατάστασητουSimCardCaseτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου.

Ταανταλλακτικάπουχρησιμοποιούμεσεόλεςτιςεπισκευέςκινητώντηλεφώνωνiphone4,είναικαινούργιαανταλλακτικάOEM(OriginalEquipmentManufacturer)ταοποίαείναικαιταπιοαξιόπιστακαιτακαλύτεραποιοτικάανταλλακτικάπουυπάρχουνστηναγορά.

Εάνηοθόνητουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου,κλείνειαπόμόνητηςχωρίςναπλησιάζειοαισθητήραςκοντάσεκάποιοσημείο,ήεάντοποθετείτετοiphone4σαςσεκάποιατσέπηκαιπαραμένειηοθόνηανοιχτήήότανπλησιάζεταιτοακουστικόστοαυτίσαςεπίσηςπαραμένειηοθόνητηςσυσκευήςσαςανοιχτή,τότετοπιθανότεροείναιναχρειάζεταιναπραγματοποιηθείεπισκευή-αντικατάστασητουαισθητήραπροσέγγισης(sensorcable)τουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου.

Αντιμετώπισητηςβλάβης:

ΘαπρέπειναφέρετετοiPhone4κινητόσαςτηλέφωνοστοεργαστήριομας,ήναμαςτοστείλετεμεοποιαδήποτεεταιρίαcourierτηςεπιλογήςσας,ήεπωφεληθείτετωνπρονομιακώντιμώνπουμπορούμενασαςπροσφέρουμεμετηνδικήμαςσυνεργαζόμενηεταιρίαταχυμεταφορώνACS.

Μετάτηνπαραλαβήτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου,θαπραγματοποιηθείοαπαραίτητοςτεχνικόςέλεγχοςκαιθασαςενημερώσουμεγιατοκόστοςκαιτονχρόνοπουθαχρειαστείγιατηνολοκλήρωσητηςεπισκευήςκαιεφόσονπάρουμετηνσυγκατάθεσήσας,θαπροχωρήσουμεστηνεπισκευή-αντικατάστασητουαισθητήραπροσέγγισης(sensorcable)τουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου.

Ταανταλλακτικάπουχρησιμοποιούμεσεόλεςτιςεπισκευέςκινητώντηλεφώνωνiphone4,είναικαινούργιαανταλλακτικάOEM(OriginalEquipmentManufacturer)ταοποίαείναικαιταπιοαξιόπιστακαιτακαλύτεραποιοτικάανταλλακτικάπουυπάρχουνστηναγορά.

Ότανδενδουλεύεισωστάηπλακέταλόγωπτώσης,υγρασίας,βραχυκυκλώματοςήοποιασδήποτεάλληςαιτίαςτότεμπορείναεπηρεάζονταιδιάφορεςλειτουργίεςτηςσυσκευήςήακόμακαιναμηνλειτουργείκαθόλουτοiPhone4κινητόσαςτηλέφωνο.

Εφόσοναπότιςανωτέρωαιτίεςδενέχεικαταστραφείολοκληρωτικάηπλακέτα,επεμβαίνουμεστηνπλακέτακαιτηνεπισκευάζουμεόπουαυτόείναιεφικτόήαντικαθιστούμετοκατεστραμμένοανταλλακτικότηςπλακέτας.

Ταανταλλακτικάπουχρησιμοποιούμεσεόλεςτιςεπισκευέςπλακέταςσεiphone4,είναικαινούργιαανταλλακτικάOEM(OriginalEquipmentManufacturer)ταοποίαείναικαιταπιοαξιόπιστακαιτακαλύτεραποιοτικάανταλλακτικάπουυπάρχουνστηναγορά.

ToFrame(πλαίσιο)έχειτορόλοτηςσωστήςεφαρμογήςόλωντωνεξαρτημάτωντουiphone4κινητούσαςτηλεφώνουκαιεπομένωςείναιέναεξάρτημαπουπαίζειπολύσημαντικόρόλοστησωστήλειτουργίατουκινητούσαςτηλεφώνου.Όπωςκάθεμέροςτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου,έτσικαιαυτόκάποιαστιγμήαπόκάποιαπτώσημπορείναγρατζουνιστείήναστραβώσεικαιναχρειάζεταιηεπισκευή-αντικατάστασητου.

Αντιμετώπισητηςβλάβης:

ΘαπρέπειναφέρετετοiPhone4κινητόσαςτηλέφωνοστοεργαστήριομας,ήναμαςτοστείλετεμεοποιαδήποτεεταιρίαcourierτηςεπιλογήςσας,ήεπωφεληθείτετωνπρονομιακώντιμώνπουμπορούμενασαςπροσφέρουμεμετηνδικήμαςσυνεργαζόμενηεταιρίαταχυμεταφορώνACS.

Μετάτηνπαραλαβήτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου,θαπραγματοποιηθείοαπαραίτητοςτεχνικόςέλεγχοςκαιθασαςενημερώσουμεγιατοκόστοςκαιτονχρόνοπουθαχρειαστείγιατηνολοκλήρωσητηςεπισκευήςκαιεφόσονπάρουμετηνσυγκατάθεσήσας,θαπροχωρήσουμεστηνεπισκευή-αντικατάστασητουframe(πλαισίου)τουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου.

Ταανταλλακτικάπουχρησιμοποιούμεσεόλεςτιςεπισκευέςκινητώντηλεφώνωνiphone4,είναικαινούργιαανταλλακτικάOEM(OriginalEquipmentManufacturer)ταοποίαείναικαιταπιοαξιόπιστακαιτακαλύτεραποιοτικάανταλλακτικάπουυπάρχουνστηναγορά.

Σεπερίπτωσηπουέχεισπάσειήδενλειτουργείτοεξωτερικόκουμπίon/off(κουμπίενεργοποίησης-απενεργοποίησηςτηςσυσκευής)συνήθωςλόγωπτώσης,κακήςχρήσηςκτλ...Τότετοπιοπιθανόείναιναχρειάζεταιναπραγματοποιηθείεπισκευή-αντικατάστασητου.

Αντιμετώπισητηςβλάβης:

ΘαπρέπειναφέρετετοiPhone4κινητόσαςτηλέφωνοστοεργαστήριομας,ήναμαςτοστείλετεμεοποιαδήποτεεταιρίαcourierτηςεπιλογήςσας,ήεπωφεληθείτετωνπρονομιακώντιμώνπουμπορούμενασαςπροσφέρουμεμετηνδικήμαςσυνεργαζόμενηεταιρίαταχυμεταφορώνACS.

Μετάτηνπαραλαβήτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου,θαπραγματοποιηθείοαπαραίτητοςτεχνικόςέλεγχοςκαιθασαςενημερώσουμεγιατοκόστοςκαιτονχρόνοπουθαχρειαστείγιατηνολοκλήρωσητηςεπισκευήςκαιεφόσονπάρουμετηνσυγκατάθεσήσας,θαπροχωρήσουμεστηνεπισκευή-αντικατάστασητουεξωτερικούκουμπιούon/offτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου.

Ταανταλλακτικάπουχρησιμοποιούμεσεόλεςτιςεπισκευέςκινητώντηλεφώνωνiphone4,είναικαινούργιαανταλλακτικάOEM(OriginalEquipmentManufacturer)ταοποίαείναικαιταπιοαξιόπιστακαιτακαλύτεραποιοτικάανταλλακτικάπουυπάρχουνστηναγορά.

Σεπερίπτωσηπουέχεισπάσειήδενλειτουργείτοεξωτερικόκουμπίαφετηρίας(homebutton)συνήθωςλόγωπτώσης,κακήςχρήσηςκτλ...Τότετοπιοπιθανόείναιναχρειάζεταιναπραγματοποιηθείεπισκευή-αντικατάστασητου.

Αντιμετώπισητηςβλάβης:

ΘαπρέπειναφέρετετοiPhone4κινητόσαςτηλέφωνοστοεργαστήριομας,ήναμαςτοστείλετεμεοποιαδήποτεεταιρίαcourierτηςεπιλογήςσας,ήεπωφεληθείτετωνπρονομιακώντιμώνπουμπορούμενασαςπροσφέρουμεμετηνδικήμαςσυνεργαζόμενηεταιρίαταχυμεταφορώνACS.

Μετάτηνπαραλαβήτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου,θαπραγματοποιηθείοαπαραίτητοςτεχνικόςέλεγχοςκαιθασαςενημερώσουμεγιατοκόστοςκαιτονχρόνοπουθαχρειαστείγιατηνολοκλήρωσητηςεπισκευήςκαιεφόσονπάρουμετηνσυγκατάθεσήσας,θαπροχωρήσουμεστηνεπισκευή-αντικατάστασητουεξωτερικούκουμπιούαφετηρίας(homebutton)τουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου.

Ταανταλλακτικάπουχρησιμοποιούμεσεόλεςτιςεπισκευέςκινητώντηλεφώνωνiphone4,είναικαινούργιαανταλλακτικάOEM(OriginalEquipmentManufacturer)ταοποίαείναικαιταπιοαξιόπιστακαιτακαλύτεραποιοτικάανταλλακτικάπουυπάρχουνστηναγορά.

Σεπερίπτωσηπουέχεισπάσειήδενλειτουργούνοιεξωτερικοίδιακόπτεςέντασηςκαισίγασης,συνήθωςλόγωπτώσης,κακήςχρήσηςκτλ...Τότετοπιοπιθανόείναιναχρειάζεταιναπραγματοποιηθείεπισκευή-αντικατάστασητους.

Αντιμετώπισητηςβλάβης:

ΘαπρέπειναφέρετετοiPhone4κινητόσαςτηλέφωνοστοεργαστήριομας,ήναμαςτοστείλετεμεοποιαδήποτεεταιρίαcourierτηςεπιλογήςσας,ήεπωφεληθείτετωνπρονομιακώντιμώνπουμπορούμενασαςπροσφέρουμεμετηνδικήμαςσυνεργαζόμενηεταιρίαταχυμεταφορώνACS.

Μετάτηνπαραλαβήτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου,θαπραγματοποιηθείοαπαραίτητοςτεχνικόςέλεγχοςκαιθασαςενημερώσουμεγιατοκόστοςκαιτονχρόνοπουθαχρειαστείγιατηνολοκλήρωσητηςεπισκευήςκαιεφόσονπάρουμετηνσυγκατάθεσήσας,θαπροχωρήσουμεστηνεπισκευή-αντικατάστασητωνεξωτερικώνκουμπιώνέντασηςκαισίγασηςτουiphone4κινητούσαςτηλεφώνου.

Ταανταλλακτικάπουχρησιμοποιούμεσεόλεςτιςεπισκευέςκινητώντηλεφώνωνiphone4,είναικαινούργιαανταλλακτικάOEM(OriginalEquipmentManufacturer)ταοποίαείναικαιταπιοαξιόπιστακαιτακαλύτεραποιοτικάανταλλακτικάπουυπάρχουνστηναγορά.

*Γιαπερισσότερεςλεπτομέρειεςήτυχόναπορίεςσας,σχετικάμετηνβλάβητουκινητούσαςτηλεφώνουiPhone4,ήγιατοκόστοςτιμήτιμοκατάλογοεπισκευήςβλάβηςσεiphone4επικοινωνήστεμαζίμας...
Καιμεχαράθασαςεξυπηρετήσουμεκαιθααπαντήσουμεσεκάθεερώτησήσας!

Δείτεεπίσηςόλατασχετικάθέματαμετηνεπισκευήiphone,όπως:

επισκευήiphone6plus-επισκευήiphone6-επισκευήiphone5s-επισκευήiphone5c-επισκευήiphone5-επισκευήiphone4s-επισκευήiphone4-επισκευήiphone3gs-επισκευήiphone3g.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

Διεύθυνση:
Κολοκοτρώνη 86-88,
Πειραιάς Τ.Κ. 18 535
Ώρες Λειτουργίας Καταστήματος:
Δευτέρα, Τετάρτη: 09:00 - 17:00.
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:00 - 19:00
Σάββατο: Κλειστά.

Ιστορικό της Εταιρείας:

To 1998 ανοίξαμε το πρώτο μας κατάστημα με έδρα στην Νίκαια, όπου τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του ασχολήθηκε αποκλειστικά με εμπόριο συσκευών και αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας. Πολλοί από εσάς θα μας θυμούνται με την επωνυμία GSM TEAM.

Υπηρεσίες που προσφέρουμε:

Το 1999 όντας από τους πρώτους σε όλη την Ελλάδα αντιληφθήκαμε το σοβαρό πρόβλημα που υπήρχε στην επισκευή κινητών τηλεφώνων τόσο σε επίπεδο software όσο και hardware αποφασίσαμε να ασχοληθούμε και με τον χώρο της επισκευής και service. Προσφέρουμε υπηρεσίες επισκευής και service σε όλα τα μοντέλα κινητών τηλεφώνων, όλων των κατασκευαστών όπως samsung, iphone, nokia, sony, lg, htc, blackberry, huaway, zte, motorola. Παρέχουμε εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα άμεσα και οικονομικά.  Δείτε περισσότερα...

Επικοινωνία:

Email:info@servicekiniton.gr

Τηλ: 2104175700
Fax: 2104175715

Vodafone: 6946935566
What's Up: 6980442070